Planujesz lub jesteś już w ciąży i wkrótce powitasz na świecie dziecko? Sprawdź, z jakich praw i świadczeń możesz skorzystać. Zapoznaj się z zasadami obowiązującymi kobiety na urlopie macierzyńskim w 2020 roku!

Jak długo trwa zasiłek macierzyński?

Kobiety ciężarne często nie wiedzą, jakie przysługują im prawa związane z urodzeniem i opieką nad noworodkiem. Każda matka po urodzeniu dziecka ma prawo do przerwy w pracy, czyli urlopu macierzyńskiego. Skorzystać z niego może także ojciec dziecka. Kobieta może mu przekazać 6 tygodni wolnego, po obowiązkowym 14 tygodniowym urlopie. Aby taka sytuacja mogła się wydarzyć, kobieta powinna złożyć wniosek z wyrażeniem chęci powrotu do pracy do 14 dni przed datą planowanego powrotu oraz zaświadczenie o przejęciu przez ojca dziecka urlopu. Wolne od pracy w przypadku narodzin lub przyjęcia na wychowanie (adopcja, rodzina zastępcza) jednego dziecka wynosi 20 tygodni (140 dni), minimum 14 tygodni. 6 tygodni wolnego można wykorzystać także przed porodem. Wniosek o urlop kobieta powinna złożyć przynajmniej 14 dni przed datą planowanego porodu.

Zasady ubiegania się o zasiłek

Kobiecie przysługuje zasiłek macierzyński, czyli świadczenie pieniężne, wynoszące 100% podstawy wymiaru zasiłku, liczony jako średnia z ostatnich 12 miesięcy. Jeśli kobieta zatrudniona jest krócej niż 12 miesięcy, wtedy liczona jest średnia z przepracowanych miesięcy. Jeśli kwota zasiłku wynosi mniej niż 1000 zł, wypłacane jest wyrównanie do tej kwoty. Jednak prawo do zasiłku macierzyńskiego nie przysługuje jedynie osobie czynnej zawodowo, ale także takiej, która:

• nie posiada uprawnień do ubezpieczenia społecznego,

• umowa z pracodawcą zakończyła się w czasie porodu,

• zakończyła pracę w czasie ciąży,

• poród nastąpił w czasie urlopu wychowawczego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest wypłacić świadczenie w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku w formie pisemnej do płatnika składek o wypłatę zasiłku. Płatnikiem może być pracodawca, zleceniodawca lub ZUS. Należy przedstawić zaświadczenie lekarskie z przewidywaną datą porodu oraz odpis skrócony aktu urodzenia.

Urlop rodzicielski

Kobieta może ubiegać się także o urlop rodzicielski, który można wykorzystać do osiągnięcia przez dziecko wieku 6 lat, do końca danego roku kalendarzowego. Urlop macierzyński po zsumowaniu z urlopem rodzicielskim wynosić może aż 52 tygodnie, czyli prawie rok.

Narodziny dziecka to szczególny czas w życiu. Z tego tytułu młodym rodzicom przysługują świadczenia, by mogli poświecić czas na odpoczynek i opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem.